thông tin liên hệ
Mrs Cẩm Liên
Hotline
0918 968 268 - 0904 781 727

Mr Du
Hotline - 0904 604 959

Sản phẩm chính

PERME UK 50 EC
PERME UK 50 EC
DELTA UK 2.5 EW
DELTA UK 2.5 EW
LAMBDA HOCKLEY UK 10 CS
LAMBDA HOCKLEY UK 10 CS
HOCKLEY PERDA MIX UK
HOCKLEY PERDA MIX UK
HOCKLEY DELTA PLUS EW
HOCKLEY DELTA PLUS EW
THUỐC DIỆT MỐI LENFOS 50EC
THUỐC DIỆT MỐI LENFOS 50EC
THUỐC DIỆT CHUỘT STORM 0.005%
THUỐC DIỆT CHUỘT STORM 0.005%
HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG BRIGHTAN 10SC
HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG BRIGHTAN 10SC
HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG FENDONA
HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG FENDONA
THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG PERMECIDE 50EC
THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG PERMECIDE 50EC
Quickper 50EC
Quickper 50EC
QUICKLAMB 2.5CS
QUICKLAMB 2.5CS
CYPADO 25EC
CYPADO 25EC
ADOFOS 30EC
ADOFOS 30EC
PERADO 50 EC HOẠT CHẤT
PERADO 50 EC HOẠT CHẤT